Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ
Ֆասթ Թիքեթ

Privacy Policy

This Website collects some Personal Data from its Users.

Personal Data processed for the following purposes and using the following services:

Analytics

Analytics collected directly Personal Data: Trackers; Usage Data

Contacting the User

Contact form

Personal Data: country; email address; first name; last name; various types of Data

Mailing list or newsletter

Personal Data: country; county; first name; last name

Content commenting

Comment system managed directly Personal Data: email address; first name; last name

Data transfer outside of the UK

Data transfer abroad based on standard contractual clauses (UK)

Personal Data: various types of Data

Displaying content from external platforms

Google Fonts Personal Data: Trackers; Usage Data

Handling activity data

Contact form

Personal Data: country; email address; first name; last name; various types of Data

Mailing list or newsletter

Personal Data: country; county; first name; last name

Handling payments

Ucraft Payments and Cash on Delivery

Infrastructure monitoring

Sentry Personal Data: various types of Data as specified in the privacy policy of the service

Location-based interactions

Geolocation

Personal Data: geographic position

Platform services and hosting

Ucraft

Personal Data: city; company name; country; email address; first name; geographic position; last name; password; picture; Trackers; Usage Data; username; various types of Data as specified in the privacy policy of the service; website

Registration and authentication provided directly by this Website

Direct registration Personal Data: country; email address; first name; last name

SPAM protection

Google reCAPTCHA Personal Data: answers to questions; clicks; keypress events; motion sensor events; mouse movements; scroll position; touch events; Trackers; Usage Data

Լավագույն միջոցառումների Ձեր ուղեցույցը

Լավագույն միջոցառումների Ձեր ուղեցույցը

Բաժանորդագրվել

Միացեք մեզ և եղեք տեղեկացված Երևանում կայացող բոլոր մշակութային և ժամանցային միջոցառումներից։

Email
Error message sample
Ես համաձայն եմ պայմաններին և դրույթներին:
Error message sample
Կապ մեզ հետ

Հասցե՝ Գարեգին Հովսեփյան 32/6, Երևան, ՀՀ

Էլ. փոստ՝ info@fastticket.am

Հեռ.՝ + 374 10 510 050

Հետևեք մեզ

2024 Fast Ticket © Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: